Postępowanie nakazowe i nakaz zapłaty w Austrii

Tomasz Klimek            26 kwietnia 2016            Komentarze (0)

Postępowanie nakazowe w Austrii to jeden z najszybszych sposobów dochodzenia i windykacji swoich należności.

Polscy firmy handlowe, transportowe lub budowlane, które chcą dochodzić swoich roszczeń od niesolidnych partnerów w biznesie mających siedzibę w Austrii, nie muszą korzystać z trybu europejskiego postępowania nakazowego. Mogą one przecież skorzystać bezpośrednio z krajowej procedury przewidzianej w prawie austriackim.

Co przemawia za takim rozwiązaniem?

Czas i tempo pracy sądu. W wielu przypadkach jest to lepszy sposób na szybsze uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko austriackiemu dłużnikowi. Z doświadczenia widzę, że austriackie Sądy wydają i doręczają dużo szybciej nakaz zapłaty austriackiemu dłużnikowi, jeśli pozew (Mahnklage) został wniesiony w ramach krajowej procedury.

Kiedy można pozwać w Austrii?

W Austrii należy pozywać w sytuacji, gdy:

  1. Gdy wypadek (czyli tzw. zdarzenie wywołujące szkodę) miał miejsce na terenie Austrii,
  2. Gdy pozywamy jest podmiot z siedzibą lub miejscem zamieszkania w Austrii,
  3. Strony umowy dokonały zapisu na austriacki Sąd. Wybór austriackiej jurysdykcji może mieć charakter wyłączny lub nie. Zależy to od zapisów umowy. Zawsze należy dokładnie zbadać treść i ważność takiego zapisu,
  4. Gdy miejsce spełnienia świadczenia (Erfüllungsort) jest w Austrii. Miejscem spełnienie świadczenia może być np. miejsce dostawy towaru.

Kiedy można pozwać w Austrii w trybie nakazowym?

Jeśli dochodzimy zapłaty, a wartość przedmiotu sporu (WPS) nie przekracza kwoty EUR 75.000,-. W takiej sytuacji tryb nakazowy jest w Austrii obowiązkowy! Jeśli dochodzimy pozwem nie tylko zapłaty, ale również:

  1. ustalenia prawa lub stosunku prawnego, albo
  2. ukształtowania prawa lub stosunku prawnego,

to musimy pozywać w zwykłym trybie.

Jak wygląda procedura austriackiego postępowania nakazowego?

W pierwszej kolejności należy wnieść pozew do właściwego sądu. Ale gdzie? To zależy od wartości przedmiotu sporu. Przy sporach o WPS poniżej EUR 15.000,- właściwe są Sądy Rejonowe. Przy WPS powyżej EUR 15.000,- pozew należy kierować do Sądów Krajowych.

Po wniesieniu przeze mnie pozwu Sąd doręcza dłużnikowi nakaz zapłaty. Wydanie i doręczenie trwa do 5 dni roboczych.

Po doręczeniu dłużnikowi nakazu zapłaty na on 4 tygodnie na wniesienie sprzeciwu. Jeśli dłużnik tego nie zrobi to wydany nakaz zapłaty staję się prawomocny i wykonalny. Sąd zwykle doręcza taki nakaz zapłaty w ciągu 3 tygodni od uprawomocnienia się nakazu zapłaty.

Na podstawie takiego nakazu zapłaty można prowadzić postępowanie egzekucyjne nie tylko w Austrii.

W razie wniesienia sprzeciwu przez pozwanego przechodzimy do zwykłego trybu postępowania. Sąd rozpisuje termin rozprawy i nakłada zwykle na strony obowiązek wymiany pism procesowych, które ma często miejsce najpóźniej na 7 dni przed terminem pierwszego posiedzenia sądu. Pierwsze posiedzenie, tzw. przygotowawcze, jest bardzo istotne. Ponieważ to na nim strony mogą podnosić jeszcze twierdzenia i przedkładać dowody przemawiające na ich rację.

Nieobecność jednej ze stron na tym posiedzeniu wiąże się zwykle z tym, że druga strona wnosi o wydanie wyroku zaocznego. Sąd doręcza wyrok zaoczny drugiej stronie, która może wnieść od niego sprzeciw.

Przymus adwokacki w Austrii:

W sprawach przy WPS przekraczających kwotę EUR 5.000,- obowiązuje bezwzględny przymus adwokacki. To znaczy, że dla skutecznego dokonywania czynności procesowych przed Sądem w Austrii strony muszą być reprezentowane przez austriackiego adwokata.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY z siedzibą w Wiedniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem office@tomaszklimek.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: