Zmiany przepisów w Austrii! – Nowe obowiązki dla międzynarodowych przewoźników drogowych

Tomasz Klimek            24 stycznia 2017            Komentarze (0)

Od dnia 01.01.2017 r. obowiązują w Austrii nowe przepisy ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego, które mają zastosowanie nie tylko do przewozów kabotażowych, lecz również i dwustronnych z i do Austrii!

Wprowadzone zmiany dotykają wielu międzynarodowych przewoźników drogowych. Ustawa ta nakłada bowiem na polskie przedsiębiorstwa transportowe obowiązki, którymi objęte były do tej pory jedynie przwozy kabotażowe / delegacja pracowników do pracy w Austrii. O obowiązkach tych pisałem już w moim wcześniejszym wpisie, pt. płaca minimalna w Austrii,

Od 01.01.2017 r. polscy przewoźnicy delegujący swoich pracowników (kierowców) do pracy w Austrii zobowiązani są do dokonywania zgłoszeń ZKO oraz posiadania określonych dokumentów na potrzeby kontroli właściwych austriackich oraganów w miejscu wykonywania pracy na terenie Austrii.

Istotny z punktu widzenia międzynarodowych przewoźników drogowych jest § 1 ust. 5 pkt 7 tej ustawy.

Przepis ten wyłącza zastosowanie ww. ustawy, tj. wynikające z niej obowiązki zgłaszania i przechowywania dokumentów w przypadku świadczenia usług międzynarodowego przewozu osób i towarów, o ile świadczenie przez kierowcę pracy odbywa się wyłącznie w ramach tranzytu i w razie braku zwykłego miejsca pracy kierowcy na terenie Austrii.

Powyższe zwolnienie obejmuje zatem stany faktyczne, w który przewożony towar nie jest załadowywany lub rozładowywany w Austrii.

Zgłoszenia delegowania pracowników należy dokonać przed podjęciem przez niego pracy na terenie Austrii na formularzu.

Przedsiębiorstwa transportowe nie mają obowiązku powoływania przedstawicielstwa na terenie Austrii. Muszą jednak wskazać w na odpowiednim druku elektronicznym ZKO 1 osobę odpowiedzialną za reprezentowanie firmy na zewnątrz.

Taką osobą może być albo oddelegowany pracownik (kierowca) albo osoba uprawniona do profesjonalnego reprezentowania stron z siedzibą w Austrii, np. austriacki adwokat.

Na wypadek kontroli pracownik zobowiązany jest posiadać przy sobie:

1. Potwierdzenie ubezpieczenia – formularz A1,
2. Potwierdzenie zgłoszenie delegowania pracownika druk ZKO 3, (tu zostanie nadany numer),
3. Dokumenty płacowe potwierdzające wynagrodzenie pracownika w czasie pracy na terenie Austrii w języku niemieckim! (może to być aneks do umowy pracownika, z którego będzie wynikało, że w okresie wykonywania pracy na terenie Austrii jest on wynagradzany przynajmiej według minimalnej stawki wynagrodzenia wynikające z Układu Zbiorowego Pracy branży transportowej po poprawnym zaszeregowaniu pracownika oraz potwierdzenia otrzymanego wynagrodzenia w okresie wykonywania pracy w Austrii).
4. Jeżeli pracownik ma zostać wysłany z państwa członkowskiego UE, ale nie jest obywatelem UE wymagane jest pozwolenie na pracę z kraju wysyłającego.

Dokumenty muszą być dostępne na wypadek kontroli w języku niemieckim.

Nieposiadanie lub nieudostępnienie powyższych dokumentow jest zagrożone karą pieniężną w wysokości do EUR 5000,00; w przypadku powtórnego naruszenia do EUR 10.000,00.

W razie problemów w przypadku kontroli w powyższym zakresie moja kancelaria stoi do Państwa dyspozyjcji.

Życzenia noworoczne dla polskich firm w Austrii!

Tomasz Klimek            31 grudnia 2016            Komentarze (0)

2017

W Nowym Roku 2017 życzymy pomyślności i prowadzenia (w dalszym ciągu) udanych interesów w Austrii.

Apostille i legalizacja dokumentów w relacjach między Polską a Austrią

Tomasz Klimek            14 listopada 2016            Komentarze (0)

Niedawno zwrócił się do mnie nowy klient w sprawie założenia i rejestracji w Austrii spółki GmbH (sp. z o. o.). W trakcie naszej rozmowy usłyszałem następujące pytanie:

„Panie Mecenasie, czy możliwe jest założenie przez Pana spółki na podstawie udzielonego Panu pełnomocnictwa?”

Tak, jest to możliwe. W tym celu konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa szczególnego dla dokonania tej właśnie czynności. Pełnomocnictwo to musi zawierać określoną treść oraz musi być sporządzone w formie pisemnej z podpisem notarialnie uwierzytelnionym.

„A czy potrzebne jest na pełnomocnictwie apostille?”

Apostille to poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie (np. aktu notarialnego, tłumaczenia przysięgłego) – tu Polsce – umożliwiające jego użycie w innym państwie – tu Austrii. Takie poświadczenie wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego ten dokument pochodzi. Kwestia apostille została z jednej strony uregulowana w Konwencji haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

W naszym konkretnym przypadku kwestię apostille rozstrzyga umowa międzynarodowa zawarta między Polską a Austrią o wzajemnym stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz o dokumentach.

Zgodnie z art. 56 ust. 3 tej umowy, dokumenty prywatne z podpisem notarialnie uwierzytelnionym nie wymagają dalszego uwierzytelniania do użycia na obszarze drugiej Umawiającej się Strony. Umowa ta znosi na zasadach wzajemności obowiązek apolstille w obrocie prawnym między Polską a Austrią.

Klient ucieszył się bardzo, że etap związany z zakładaniem i rejestracją spółki oraz jego działalności w Austrii może się odbyć bez jego osobistego udziału, a on może w tym czasie skupiać swoją uwagę na rozmowach z austriackimi partnerami.

Adwokat (Austria – Wiedeń) i Radca prawny (Polska – Kraków)

Tomasz Klimek            31 października 2016            Komentarze (0)

Wiedeń i Kraków łączy wiele: bogata historia, wspaniała atmosfera, kultura muzyczna, a także wzajemne relacje natury gospodarczej.

Radca prawny Kraków Dr Klimek

Wiele krakowskich przedsiębiorstw prowadzi w Austrii (Wiedniu) interesy, będąc jednocześnie obecnym na rynku w Polsce i Austrii.

Od niedana również i nasza kancelaria obecna jest na obu rynkach. W Polsce mamy siedzibę w Krakowie.

Austria:

Kancelaria adwokacka dr Tomasz Klimek w Wiedniu

Kärntner Ring 12, 1010 Wien

Polska:

Kancelaria Radcy Prawnego dr Tomasz Klimek w Krakowie

ul. Kielecka 19, PL-31-523 Kraków

Szczegóły dostępne są na naszej stronie.

BUAK – czyli jak można uniknąć nienależnego naliczenia dodatków urlopowych

Tomasz Klimek            30 września 2016            Komentarze (0)

Wiele polskich firm delegujących swoich pracowników do prac budowlanych w Austrii boryka się z problemem (błędnie) naliczanych przez BUAK dodatków urlopowych.

O niektórych problemach pisałem już w następujących wpisach:

Dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na inny problem, a mianowicie na nie uwzględnianie przez BUAK „skonsumowanego” urlopu wypoczynkowego delegowanych do Austrii pracowników. Ustawa o BUAK (BUAG) przewiduje możliwość zaliczenia wykorzystanego już przez pracownika urlopu przy obliczaniu dodatków urlopowych, co istotnie może wpłynąć na ich ewentualną wysokość. Nieraz bywa i tak, że polskie firmy budowlane nie muszą opłacić dodatków do BUAK.

Ważnym jest, aby dni urlopu wypoczynkowego wykorzystane były przed podjęciem przez pracownika pracy w Austrii. O dalszych warunkach zaliczenia „skonsumowanego” chętnie porozmawiam telefonicznie lub podczas bezpośredniego spotkania w mojej kancelarii.

Kontakt: http://www.tomaszklimek.com/pl/kontakt