Europejski Tytuł Egzekucyjny a dochodzenie wierzytelności w Austrii

Tomasz Klimek            29 marca 2016            2 komentarze

Czym jest Europejski Tytuł Egzekucyjne, czyli tzw. ETE?

Europejski Tytuł Egzekucyjny nie jest odrębnym rodzajem orzeczenia sądowego, rozstrzygającego spór w konkretnej sprawie. Europejski Tytuł Egzekucyjny to status jaki może zostać nadany orzeczeniu Sądu państwa członkowskiego UE, jeśli spełnia ono warunki opisane w rozporządzeniu (WE) nr 805/2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego.

Celem takiego rozwiązania ma być swobodny przepływ orzeczeń, ugód sądowych lub innych dokumentów urzędowych na obszarze państw członkowskich UE, bez konieczności przeprowadzania postępowań pośrednich. Wyjątek stanowi tu Dania. W ten sposób na podstawie wyroku polskiego Sądu dla którego wydano zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego można od razu prowadzić egzekucję w Austrii, bez konieczności nadawania temu wyroku klauzuli wykonalności w Austrii

Jakie warunki trzeba spełnić dla uzyskania zaświadczenia ETE?

  1. Orzeczenie musi być wydane w sprawie cywilnej lub handlowej, za wyjątkiem spraw o prawa stanu, upadłościowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych i spraw rozpoznawanych w drodze arbitrażu,
  2. Orzeczenie sądowe, ugoda sądowa lub dokument urzędowy muszą być wykonalne w państwie swojego wydania,
  3. Roszczenie musi dotyczyć zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej, już wymagalnej albo z określonym terminem zapłaty
  4. Roszczenie musi być bezsporne, tzn. dłużnik uznał wprost roszczenie albo się mu przynajmniej nie sprzeciwił,
  5. Spełnione muszą zostać minimalne standardy postępowania:

a) pismo wszczynające postępowanie (zwykle pozew) został doręczony dłużnikowi w sposób nie budzący wątpliwości i doręczenie to został potwierdzone,

b) pismo to zawiera dokładny opis roszczenia podnoszonego wobec dłużnika,

c) dłużnik został wyczerpująco pouczony o trybie, w jakim może podjąć obronę przed sądem i o konsekwencjach jego bezczynności,

d) ewentualnie, gdy orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, a dłużnik nie mógł w nim uczestniczyć – niewątpliwe doręczenie dłużnikowi orzeczenia, należyte zawiadomienie dłużnika o trybie zaskarżenia orzeczenia, możliwości zaskarżenia tego orzeczenia i o możliwości nieskorzystania z niej,

e) możliwość poddania nie zaskarżonego orzeczeniu kontroli sądowej na wniosek dłużnika, jeśli nie mógł on w sposób niezawiniony podjąć obrony w wyznaczonym mu do tego terminie.

W jakim trybie wydawane jest zaświadczenie ETE:

Na wniosek każdego zainteresowanego Sąd, który wydał orzeczenie, wystawia zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, jeśli są spełnione powyższe przesłanki wydania ETE. Wspomniane rozporządzenie (WE) nr 805/2004 nie reguluje szczególnej procedury wydawania takich zaświadczeń. Są one wydawane według przepisów wewnętrznych poszczególnych państwa UE, czyli w Austrii według prawa austriackiego (EO), a w Polsce według prawa polskiego (KPC).

Według rozporządzenia od wydania zaświadczenia ETE nie przysługuje żaden środek odwoławczy. Zaświadczenie wydaje się w języku, w którym wydano orzeczenie na znormalizowanym formularzu. Jest ono skuteczne tylko w granicach wykonalności orzeczenie i obejmuje obok roszczenia głównego także zasądzony zwrot kosztów postępowania.

Jaki skutek ma wydanie zaświadczenia ETE?

Wydanie takiego zaświadczenia powoduje, że konkretne orzeczenie uznawane i wykonywane jest w każdym państwie UE. Nie trzeba wnosić o uznanie takiego tytułu egzekucyjnego i nadanie jemu klauzuli wykonalności na terenie Austrii, co istotnie zmniejsza koszty postępowania egzekucyjnego, liczonego według austriackiej taryfy adwokackiej (Rechtsanwaltstarifgesetz – RATG).

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Urszula Wodzinska Marzec 31, 2016 o 19:50

Panie Tomaszu,
gratuluję pomysłu i życzę sukcesu, a także wytrwałości w znajdowaniu czasu na pisanie.
Chętnie będę tu zaglądała.

Pozdrawiam, Urszula Wodzińska

Odpowiedz

Tomasz Klimek Kwiecień 1, 2016 o 11:36

Pani Urszulo,

dziękuję za miły komentarz.
Oczywiście zapraszam do odwiedzania mojego bloga.

Do zobaczenia na rozprawach.

Pozdrawiam
Tomasz Klimek

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY z siedzibą w Wiedniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem office@tomaszklimek.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: