Witam Państwa po dłuższej przerwie.

W nawiązaniu do jednego z moich artykułów dot. wpisu na listę HFU w Austrii, czyli listę prowadzoną w celu ewidenji firm budowlanych, które rzetelnie opłacają składki do austriackich ubezpieczycieli społecznych (patrz. WGKK), zdecydowałem się opisać w skrócie problematykę odpowiedzialności Zamawiającego usługę budowlaną na terenie Austrii za zobowiązania firmy budowlanej (wykonawcy/podwykonawcy) wobec odpowiednika austriackiego ZUSu i Urzędu Skarbowego.

Zamawiający/generalni wykonawcy odpowiadają co do zasady za zobowiązania wykonawcy/podwykonawcy wobec odpowiednika austriackiego ZUS-u i Urzędu Skarbowego przy wykonywaniu robót budowlanych na terenie Austrii.

Odpowiedzialność ta istnieje jednak tylko między przedsiębiorcami i ma charakter ograniczony. 

Podstawę prawną znajdziecie Państwo w §§ 67a i nast ASVG.

 • Odpowiedzialnością tą objęte są jedynie składki i podatki stanowiące pochodne wynagrodzenia pracowników (podwykonawcy).
 • Odpowiedzialność ta rozpoczyna się z chwilą wymagalności wynagrodzenia za wykonane prace budowlane.
 • Odpowiedzialność za nieuregulowanie przez (pod)wykonawcę składki na ubezpieczenie społeczne pracowników ograniczona jest do 20% wynagrodzenia, jakie Zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy, za wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, które są wymagalne do końca miesiąca kalendarzowego, w którym ma nastąpić zapłata zafakturowanego wynagrodzenia.
 • Dodatkowo odpowiedzialność ta obejmuje wszystkie podatki pochodne od wynagrodzeń pracowników (pod)wykonawcy, wymagalne do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ma następić zapłata wynagrodzenia. Odpowiedzialność ta ograniczona jest również procentowo, tj. do wysokości 5% wynagrodzenia, jakie Zamawiający zobowiązany jest zapłacić (pod)wykonawcy za wykonane prace budowlane.
 • A więc razem to aż 25%!!!

 Kiedy Zamawiający/generalny wykonawca może zostać pociągnięty do ww. odpowiedzialności?

Może to nastąpić jedynie w przypadku nieściągalności należności w ramach egzekucji lub na wypadek ogłoszenia upadłości przez (pod)wykonawcę – co w tej branży niestete nierzadko się zdarza.

 Czy austriacki ZUS może pytań o podwykonawców?

Tak, może! Odpowiedzi należy udzielić w terminie 14 dni od otrzymania zapytania. 

Jak uniknąć tej opowiedzialności?

Zamawiający może uniknąć ww. odpowiedziedzialności jeżeli:

 1. (pod)wykonawca w chwili dokonywania zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane jest wpisany na listę prowadzoną przez austriacki ZUS, tzw. HFU-Liste,
 2. państwa spółka przeleje 25% wymagalnego wynagrodzenia do austriackiego ZUSu przy okazji dokonywania zapłaty wynagrodzenia (pod)wykonawcy za wykonane prace budowlane (20% to składki na ubezpieczenia społeczne; 5% to zobowiązania podatkowe będące pochodnymi wynagrodzenia pracowników (pod)wykonawcy).

W razie ewentualnych pytań zachęcam do podjęcia kontaktu z nami – Kontakt.

Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł.

Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.

Elektroniczna Forma Notarialna – Nowe perspektywy od 01.01.2019!

Tomasz Klimek            28 listopada 2018            Komentarze (0)

Stale rozwijająca się digitalizacja rynku i obrotu prawnego z jednej strony oraz dbałość o zachowanie bezpieczeństwa obrotu prawnego były jednymi z motywów wprowadzenia kolejnych nowych rozwiązań przy zakładaniu austriackiej spółki z o. o. (GmbH) przez austriackiego ustawodawcę.

Dokładnie rok po wejściu w życie przepisów wprowadzających uproszczoną rejestrację spółki GmbH przez Internet – o których tu pisałem – austriacki ustawodawca postawił krok dalej i uchwalił nowelizację ustawy o GmbH i austriackim Prawie o notariacie wprowadzającą Elektroniczną Formę Notarialną (Elektronische Notariatsform-Gründungsgesetz (ENG).

Przepisy tej ustawy wejdą w życie 01.01.2019 r.

Na czym polegają zmiany:

 1. Notariusz będzie mógł sporządzić akt notarialny korzystając z elektronicznych środków komunikacji – np. wideokonferencji (§ 69b NO). Fizyczna obecność osób biorących udział w tej czynności notarialnej przed notariuszem nie będzie obowiązkowa. Warunkiem skutecznego sporządzenia aktu notarialnego będzie jednak stały kontakt notariusza ze stroną za pośrednictwem środków elekronicznej komunikacji.
 2. Tożsamość osoby notariusz będzie stwierdzał w dalszym ciągu na podstawie dowodów tożsamości, okazanych podczas wideokonferencji. Alternatywnie przewidziana została również możliwość ustalenia tożsamości za pomocą tzw. e-dowodu.
 3. Notarialne poświadczenie podpisu też zostało przewidziane w tej nowelizacji. W trakcie składania przez stronę podpisu notariusz musi mieć możliwość obserwacji aktu złożenia podpisu od początku do końca w sposób nie przerwany. Podpisany w ten sposób dokument musi w dalszej kolejności zostać zeskanowany i przesłany mailem podpisanym sygnaturą elektroniczną osoby składającej podpis do notariusza (§ 79 ust. 9 NO).

W razie ewentualnych pytań zachęcam do podjęcia kontaktu z nami – Kontakt.

Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł.

Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.

Uwaga! 15.11.2018 r. mija termin zgłoszenia do Austriackiego Rejestru Rzeczywistych Beneficjentów!

Tomasz Klimek            30 października 2018            Komentarze (1)

Das Register der wirtschaftlichen Eigentümer, czyli po polsku Rejestr Rzeczywistych Beneficjentów powstał w Austrii na początku bieżącego roku na podstawie ustawy o tym właśnie rejestrze (WiEReG). Tą ustawą została implementowana dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (nr 2015/849/EU).

Kim jest Rzeczywisty Beneficjent?

Rzeczywistym Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca ostatecznym właścicielem podmiotu prawnego (najczęściej spółki), sprawująca bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad podmiotem prawnym, mająca decydujący wpływ na podejmowane przez podmiot decyzje lub czerpiąca korzyści z działalności gospodarczej tego podmiotu.

Jest to również osoba fizyczna posiadająca więcej niż 25% akcji lub udziałów w spółce prawa austriackiego lub posiadająca więcej niż 25% liczby głosów w organie takiej spółki.

W przypadku prywatnych fundacji Rzeczywistym Beneficjentem może być fundator, powiernicy, beneficjenci, osoba sprawująca nadzór, a także dowolna osoba sprawująca ostateczną kontrolę nad fundacją.

Jeżeli Rzeczywistym Beneficjentem jest osoba fizyczna, która jest już wpisana do Rejestru Handlowego (Firmenbuch) nie podlega ona obowiązkowi zgłoszenia do Rejestru Rzeczywistych Beneficjentów, ponieważ zgłoszenie nastąpi automatycznie – pod warunkiem, że osoby wpisane do Rejestru Handlowego są ostatecznym właścicielem.

Jeśli nie jesteś pewien czy zgłoszenie dotyczy Ciebie zapraszamy do kontaktu.

M. in. niżej wymienione podmioty mają obowiązek zgłaszania do Rejestru informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych:

 • Spółki komandytowe (Kommanditgesellschaft – KG)
 • Spółki jawne (Offene Gesellschaft – OG)
 • Spółki z o.o. (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH)
 • Spółki akcyjne (Aktiengesellschaft – AG)
 • Spółki europejskie (Societas Europea – SE)
 • Fundacje prywatne (Privatstiftungen)

Zgłoszenia do Rejestru Rzeczywistych Beneficjentów można dokonać elektronicznie za pośrednictwem portalu Unternehmensserviceportal lub naszej Kancelarii Adwokackiej.

Chcąc skorzystać z naszego wsparcia prosimy o przygotowanie następujących informacji: dane identyfikacyjne spółki oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia i obywatelstwo, numer paszportu lub dowodu osobistego, informację o ilości posiadanych udziałów lub uprawnień przysługujących rzeczywistemu beneficjentowi).

Termin zgłoszenia upływa 15.11.2018 r. Brak zgłoszenia do Rejestru przez zobowiązane podmioty zagrożone jest karą pieniężną do EUR 200.000,00.

W razie ewentualnych pytań zachęcam do podjęcia kontaktu z nami – Kontakt.

Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł.

Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.

Zapraszamy do współpracy w Nowym Roku 2018! Dr Tomasz Klimek, Adwokat w Wiedniu

Tomasz Klimek            31 grudnia 2017            2 komentarze

Jutro pożegnamy stary i powitam Nowy Rok 2018!

Z tej okazji wraz z Zespołem kancelarii życzę Państwu pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku oraz determinacji w realizowaniu planów.

Naszym stałym Klientom dziękujemy za dotychcasową współpracę! Zapraszamy również Państwa do podjęcia współpracy z nami.

W razie ewentualnych pytań zachęcam do podjęcia kontaktu z nami – Kontakt.

Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł.

Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.

Uwaga! Od 01.01.2018 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o BUAK

Tomasz Klimek            30 grudnia 2017            Komentarze (0)

Zwracam uwagę na zmiany w ustawie o BUAK, jakie wejdą w życie z początkiem Nowego Roku.Co się zmieni:

 1. W styczniu 2018 r. wejdą w życie nowe przepisy przewidujące obowiązek zgłaszania czasu i miejsca pracy pracowników branży budowlanej zatrudnionych nie w pełnym wymiarze czasu pracy lub pracujących okresowo. W tym celu BUAK udostępnił na portalu eBUAK nową aplikację, za pomocą której będzie można dokonać zgłoszenia.
 2. Obniżona zostanie wysokość stopy procentowej ustawowych odsetek za zwłokę, o których mowa w § 25 ust- 2 i § 8 ust. 6 ustawy o BUAG.

W razie ewentualnych pytań zachęcam do podjęcia kontaktu z nami – Kontakt.

Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł.

Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.