Firma” jest wpisaną do ewidencji lub rejestru (np. Firmenbuch) nazwą przedsiębiorstwa, pod którą prowadzi ono swoją działalność gospodarczą. Rozróżnia się firmy zawierające nazwisko lub nazwiska wspólników (np. Kowalski & Nowak GmbH) oraz takie, które wskazują przedmiot prowadzonej działalności (np. KN Handel GmbH).

Co do zasady firma przedsiębiorstwa może zawierać dowole elementy. Musi ona jednak w sposób jednoznaczny indywidualizować przedsiębiorstwo, tak aby można było je odróżnić od innych podmiotów działających na rynku.

Firma przedsiębiorstwa nie może również wprowadzać inne przedsiębiorstwa w błąd co do rodzaju, przedmiotowego i terytorialnego zakresu prowadzonej działalności, a także w pewnym sensie co do jego rozmiaru. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na ten ostatni aspekt.

Jeśli chcecie Państwo, aby firma Waszego przedsiębiorstwa (spółki córki w Austrii) zawierała takie oznaczenia geograficzne jak, np. „Austria”, „Europa” lub np. takie pojęcia jak „International”, „Invest”, „Group”, „Holding”, to koniecznym będzie podjęcie kontaktu z Austriacką Izbą Gospodarczą (Wirtschaftskammer Österreich, WKO) oraz postawienie wnioseku o przeanalizowanie dopuszczalności stosowania tych pojęć. Wniosek w WKO należy postawić przed wnioskowaniem w Sądzie Rejestrowym o wpis Państwa przedsiębiorstwa/spółki do rejestru.

Austriacka Izba Gospodarcza wystawia na wniosek przyszłego przedsiębiorcy ekspertyze, w której zamując stanowisko w zakresie dopuszalności wpisu spółki o określonej firmie zawierającą wspomniane pojęcia. W przypadku uzyskania pozytywnego stanowiska Izby Gospodarczej doręczoną eksertyzę należy dołączyć do wniosku o wpis do austriackiego KRS.

Poniżej przestawiam przykładową ekspertyzę:

Austriacka Izba GospodarczaPrzykładowe pojęcia, przy których należy uważać i postawić wniosek wraz z odpowiednim uzasanieniem:

Akademia, Bank, Bankier, Bautreuhand, Communication, Consulting, Fabrik, Finanz, Foundation, Group, Gruppe, Holding, Industrie, Institut, Invest, Investment, Kreditinsitut, Manufaktur, Austria, Austro, Österreich, österreichisch, Euro, Europa, International.

Zapraszam do podjęcia kontaktu z naszą kancelarią, jeżeli chcecie się Państwo uzyskać szczegółowe informacje w powyższym zakresie. Omówię z Państwem wtedy okoliczności, które pozwolą na takie uzasadnienie wniosku, które zmierzać będzie do uzystania pozytywnego stanowiska Austriackiej Izby Gospodarczej w stosunku do planowanego brzmienia firmy Państwa przedsiębiorstwa. Jednocześnie zaznaczam w tym miejscu, że ze względu na jasno określone dyrektywy Izby Gospodarczej w tym przedmiocie, nie zawsze jest to łatwe przedsięwzięcie.

Powyższe zasady obowiązuję niezeleżnie od miejsca siedziby Państwa spółki. Bez znaczenia jest więc, czy to będzie spółka z siedzibą w Wiedniu, Linz, Graz, Salzburgu, Innsbrucku, Klagenrufcie. Ważnym jest fakt, aby podjąć kontakt z właściwym oddziałem Austriackiej Izby Gospodarczej.

Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł.

Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.

Zmiany przepisów w Austrii! – Nowe obowiązki dla międzynarodowych przewoźników drogowych

Tomasz Klimek            24 stycznia 2017            Komentarze (0)

Od dnia 01.01.2017 r. obowiązują w Austrii nowe przepisy ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego, które mają zastosowanie nie tylko do przewozów kabotażowych, lecz również i dwustronnych z i do Austrii!

Wprowadzone zmiany dotykają wielu międzynarodowych przewoźników drogowych. Ustawa ta nakłada bowiem na polskie przedsiębiorstwa transportowe obowiązki, którymi objęte były do tej pory jedynie przwozy kabotażowe / delegacja pracowników do pracy w Austrii. O obowiązkach tych pisałem już w moim wcześniejszym wpisie, pt. płaca minimalna w Austrii,

Od 01.01.2017 r. polscy przewoźnicy delegujący swoich pracowników (kierowców) do pracy w Austrii zobowiązani są do dokonywania zgłoszeń ZKO oraz posiadania określonych dokumentów na potrzeby kontroli właściwych austriackich oraganów w miejscu wykonywania pracy na terenie Austrii.

Istotny z punktu widzenia międzynarodowych przewoźników drogowych jest § 1 ust. 5 pkt 7 tej ustawy.

Przepis ten wyłącza zastosowanie ww. ustawy, tj. wynikające z niej obowiązki zgłaszania i przechowywania dokumentów w przypadku świadczenia usług międzynarodowego przewozu osób i towarów, o ile świadczenie przez kierowcę pracy odbywa się wyłącznie w ramach tranzytu i w razie braku zwykłego miejsca pracy kierowcy na terenie Austrii.

Powyższe zwolnienie obejmuje zatem stany faktyczne, w który przewożony towar nie jest załadowywany lub rozładowywany w Austrii.

Zgłoszenia delegowania pracowników należy dokonać przed podjęciem przez niego pracy na terenie Austrii na formularzu.

Przedsiębiorstwa transportowe nie mają obowiązku powoływania przedstawicielstwa na terenie Austrii. Muszą jednak wskazać w na odpowiednim druku elektronicznym ZKO 1 osobę odpowiedzialną za reprezentowanie firmy na zewnątrz.

Taką osobą może być albo oddelegowany pracownik (kierowca) albo osoba uprawniona do profesjonalnego reprezentowania stron z siedzibą w Austrii, np. austriacki adwokat.

 

Na wypadek kontroli pracownik zobowiązany jest posiadać przy sobie:

1. Potwierdzenie ubezpieczenia – formularz A1,
2. Potwierdzenie zgłoszenie delegowania pracownika druk ZKO 3, (tu zostanie nadany numer),
3. Dokumenty płacowe potwierdzające wynagrodzenie pracownika w czasie pracy na terenie Austrii w języku niemieckim! (może to być aneks do umowy pracownika, z którego będzie wynikało, że w okresie wykonywania pracy na terenie Austrii jest on wynagradzany przynajmiej według minimalnej stawki wynagrodzenia wynikające z Układu Zbiorowego Pracy branży transportowej po poprawnym zaszeregowaniu pracownika oraz potwierdzenia otrzymanego wynagrodzenia w okresie wykonywania pracy w Austrii).
4. Jeżeli pracownik ma zostać wysłany z państwa członkowskiego UE, ale nie jest obywatelem UE wymagane jest pozwolenie na pracę z kraju wysyłającego.

Dokumenty muszą być dostępne na wypadek kontroli w języku niemieckim.

Nieposiadanie lub nieudostępnienie powyższych dokumentow jest zagrożone karą pieniężną w wysokości do EUR 5000,00; w przypadku powtórnego naruszenia do EUR 10.000,00.

 

W razie problemów w przypadku kontroli w powyższym zakresie moja kancelaria stoi do Państwa dyspozyjcji.

Życzenia noworoczne dla polskich firm w Austrii!

Tomasz Klimek            31 grudnia 2016            Komentarze (0)

2017

W Nowym Roku 2017 życzymy pomyślności i prowadzenia (w dalszym ciągu) udanych interesów w Austrii.

Apostille i legalizacja dokumentów w relacjach między Polską a Austrią

Tomasz Klimek            14 listopada 2016            Komentarze (0)

Niedawno zwrócił się do mnie nowy klient w sprawie założenia i rejestracji w Austrii spółki GmbH (sp. z o. o.). W trakcie naszej rozmowy usłyszałem następujące pytanie:

„Panie Mecenasie, czy możliwe jest założenie przez Pana spółki na podstawie udzielonego Panu pełnomocnictwa?”

Tak, jest to możliwe. W tym celu konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa szczególnego dla dokonania tej właśnie czynności. Pełnomocnictwo to musi zawierać określoną treść oraz musi być sporządzone w formie pisemnej z podpisem notarialnie uwierzytelnionym.

„A czy potrzebne jest na pełnomocnictwie apostille?”

Apostille to poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie (np. aktu notarialnego, tłumaczenia przysięgłego) – tu Polsce – umożliwiające jego użycie w innym państwie – tu Austrii. Takie poświadczenie wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego ten dokument pochodzi. Kwestia apostille została z jednej strony uregulowana w Konwencji haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

W naszym konkretnym przypadku kwestię apostille rozstrzyga umowa międzynarodowa zawarta między Polską a Austrią o wzajemnym stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz o dokumentach.

Zgodnie z art. 56 ust. 3 tej umowy, dokumenty prywatne z podpisem notarialnie uwierzytelnionym nie wymagają dalszego uwierzytelniania do użycia na obszarze drugiej Umawiającej się Strony. Umowa ta znosi na zasadach wzajemności obowiązek apolstille w obrocie prawnym między Polską a Austrią.

Klient ucieszył się bardzo, że etap związany z zakładaniem i rejestracją spółki oraz jego działalności w Austrii może się odbyć bez jego osobistego udziału, a on może w tym czasie skupiać swoją uwagę na rozmowach z austriackimi partnerami.

Adwokat (Austria – Wiedeń) i Radca prawny (Polska – Kraków)

Tomasz Klimek            31 października 2016            Komentarze (0)

Wiedeń i Kraków łączy wiele: bogata historia, wspaniała atmosfera, kultura muzyczna, a także wzajemne relacje natury gospodarczej.

Radca prawny Kraków Dr Klimek

Wiele krakowskich przedsiębiorstw prowadzi w Austrii (Wiedniu) interesy, będąc jednocześnie obecnym na rynku w Polsce i Austrii.

Od niedana również i nasza kancelaria obecna jest na obu rynkach. W Polsce mamy siedzibę w Krakowie.

Austria:

Kancelaria adwokacka dr Tomasz Klimek w Wiedniu

Kärntner Ring 12, 1010 Wien

Polska:

Kancelaria Radcy Prawnego dr Tomasz Klimek w Krakowie

ul. Kielecka 19, PL-31-523 Kraków

Szczegóły dostępne są na naszej stronie.