Jak ograniczyć odpowiedzialność Zarządu przy transgranicznym świadczeniu usług w Austrii

Tomasz Klimek            18 sierpnia 2017            2 komentarze

Zagraniczne firmy w Austrii (w tym także polskie) decydujące się na transgraniczne świadczeniu usług nie zawsze pamiętają o ciążących na nich obowiązkach (głównie o charakterze administracyjnym). W konsekwencji narażają się one – a mówiąc dokładniej osoby uprawnione do ich reprezentacji na zewnątrz – na wszczęcie postępowań karnoadministracyjnych za popełnione wykroczenia.

Zagrożenie karą jest nie raz wysokie, np. w ustawie o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (LSD-BG) zagrożenie karą za niedopełnienie określonych obowiązków/zgłoszeń wynosi często od EUR 1.000,00 do EUR 10.000,00, a w przypadku recydywy od EUR 2.000,00 do EUR 20.000,00 za jedno popełnione wykroczenie.

W przypadku, gdy spółka z o. o. posiada 4 Członków Zarządu ukarany może zostać każdy Członek Zarządu. Co jest bardzo mocno zwiększa finansową dolegliwość takiej kary pieniężnej. Ta reguła dotyczy wszystkich spółek prawa handlowego (tj. osobowych i kapitałowych).

Prezes Zarządu jednej spółki budowlanej z Katowic montującej w Wiedniu windy zapytał się mnie niedawno:

„Panie Mecenasie co można z tym zrobić? Dlaczego karę dostaje każdy z Członków Zarządu?”

Odpowiedzialność Zarządu w takich przypadkach wynika z ustawy (§ 9 VStG). Ustawa przewiduje jednak możliwość wyznaczenia odpowiedzialnego pełnomocnika. Jego wyznaczenie zwalnia z odpowiedzialności pozostałe osoby w określonym zakresie. Przy jego wyznaczaniu należy zatem zwrócić uwagę na szczegóły, które oczywiście dokładnie z Panem Prezesem omówiłem. W kwestii skuteczności takiego wyznaczenia odpowiedzialnego pełnomocnika ustawa LSD-BG przewiduje dodatkowe regulacje, które są bardziej rygorystyczne niż rozwiązania ogólne.

Austriackie Ministerstwo Finansów przygotowało formularze, które można wykorzystać dokonując wyznaczenia odpowiedzialnego pełnomocnika:

Dla ułatwienia dokonywania zgłoszeń dostępna jest również polskojęzyczna wersja tego formularza.

Samego zgłoszenia należy jednak dokonać na niemieckojęzycznym formularzu.

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji odpowiedzialnego pełnomocnika musi wyrazić zgodę na jej wyznaczenie. W tym celu można posłużyć się dostępnym formularzem.

Pomocna wersja w języku polskim:

W razie ewentualnych pytań zachęcam do podjęcia kontaktu z nami – Kontakt.

Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł.

Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.

Ewidencja Upadłych Dłużników w Austrii – Ediktsdatei, Insolvenzdatei

Tomasz Klimek            26 lipca 2017            2 komentarze

W poniższych wpisach podejmowałem już problematykę dochodzenia wierzytelności od austriackich dłużników, czy to na etapie postępowania sądowego, czy egzekucyjnego:

 1. Postępowanie nakazowe i nakaz zapłaty w Austrii,
 2. Komornik w Austrii – jak i gdzie szczyna się postępowanie egzekucyjne w Austrii,
 3. Europejski Tytuł Egzekucyjny a dochodzenie wierzytelności w Austrii,
 4. Europejski Nakaz Zapłaty a dochodzenie wierzytelności w Austrii,
 5. Odzyskaj wierzytelność w Austrii,

W tym miejscu chciałem zwrócić uwagę na inny istotny aspekt – tj. na problem upadłości dłużnika w Austrii.

Otrzymując zapytania o ofertę poprowadzenia procesu lub poprowadzenia postępowania egzekucyjnego w Austrii pytam się zawsze potencjalnego klienta o kondycję finansową dłużnika. Nie raz bowiem okazuję się niestety, że dłużnik przeciwko któremy klient chce wnieść pozew lub postawić wniosek o wszczęcie egzekucji, ogłosił upadłość. W takich okolicznościach niepozostaję często nic innego jak, sprawdzić zabezpieczenia dochodzonej wieczytelności i zgłosić ją w postępowaniu upadłościowym.

 • Gdzie i jak można sprawdzić, czy austriacki dłużni ogłosił upadłość?

W austriackiej Ewidencji Upadłych Dłużników – Insolvenzdatei, która jest częścią Publicznego Publikatora austriackiego Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Ediktsdatei), ogłaszane są otwarte postępowania upadłościowe i naprawcze. Ogłoszenia pojawiają się o godz. 00:00 po dniu, w którym otwarcie postępowania stało się skuteczne.

W Ewidencji Upadłych Dłużników znajdziemy szystkie istotne informacje na temat ewentualnego postępowania, tj. informacje o Sądzie upadłościowym, sygnaturze, akt postępowania, syndyku oraz terminach.

 • Jak szukać dłużnika w ewidencji?

Dłużnika szukać można według firmy (nazwy) jego przedsiębiorstwa, jego nazwiska, według austriackiego numeru KRS – o ile został do niego wpisany – zaczynającego się od liter FN … , lub według sygnatury akt postępowania.

W razie ewentualnych pytań dot. postępowania upadłościowego w Austrii lub konieczności reprezentowania Państwa w postępowaniu upałościowym nasza kancelaria pozostaję do dyspozycji. Zachęcam do podjęcia kontaktu z nami – Kontakt.

Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł.

Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.

Rejestracja spółki GmbH (sp. z o. o.) w Austrii przez internet – nowe przepisy!

Tomasz Klimek            20 lipca 2017            Komentarze (0)

Rejestracja GmbH w Austrii online?

Podobnie jak polski ustawodawca w roku 2012, tak też i austriacki ustawodawca zedecydował się w tym roku na wprowadzenie uproszczonej rejestracji spółki GmbH przez internet.

Nowe przepisy (§9a GmbHG) mają wejść w życie 01.01.2018 r. i obowiązywać przez 3 lata do 31.12.2020 r.

 

Rejestracja spółki w Austrii

Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy?

Przymus formy aktu notarialnego dla aktu założycielskiego spółki zostaje zniesiony, co (przynajmniej pozornie) obniża koszty rejestracji spółki. Udział notariusza nie będzie również potrzebny przy uwierzytelnianiu wzoru podpisu Prezesa/Członka zarządu oraz uwierzytelnieniu jego podpisu na wniosku o wpis spółki do austriackiego KRS (Firmenbuch).

Aby zarejestrować spółkę GmbH w tym trybie, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

 1. Spółka GmbH musi zostać zawiązana i zarejestrowana przez jedną osobę fizyczną (nie prawną), która zostanie jednocześnie jednoosobowym Prezesem/Członkiem zarządu.
 2. Akt założycielski spółki (Errichtungserklärung) musi zawierać z góry ustandaryzowane oświadczenia woli. Indywidualne uregulowanie treści aktu założycielskiego spółki i odpowiednie dopasowanie go do potrzeb przedsiębiorcy nie jest możliwe.
 3. Kapitał założycielski musi być wniesiony wyłącznie w gotówce. Austriackie Banki muszą na tym etapie sprawdzić dokładnie tożsamość jedynego wspólnika i Prezesa/Członka zarządu.
 4. Także wzór swojego podpisu Zarząd składa w banku. Jednocześnie Zarząd musi zwolnić bank z zachowania tajemnicy bankowej, aby ten mógł przesłać elektronicznie do austriackiego KRS: (1) zaświadczenie o wpłaconym kapitale zakładowym (§ 10 GmbHG), (2) kopię dowodu tożsamości, oraz (3) wzór podpisu Zarządu spółki GmbH.
 5. Sam wniosek o rejestrację spółki w austriackim KRS (Firmenbuch) nie wymaga przewidzianej w § 11 Abs 1 UGB formy pisemnej z podpisem notarialnie uwierzytelnionym, tylko przesyłany jest do KRS elektronicznie. Szczegóły w tym zakresie ma określić jeszcze austriacki Minister Sprawiedliwości.

Jak widać nowe przepisy wprowadzają pewne nowe rozwiązania.

Na ile spełnią one postawione przez ustawodawce cele, czy będą „martwym prawem” – czas pokaże.

W mojej ocenie obowiązująca już w krótce możliwość rejestracji GmbH w Austrii przez internet nie spełni pokładanych w niej nadzieji z następujących powodów:

 1. W praktyce spółki GmbH zakładane są o wiele częściej przez więcej niż jednego wpólnika, co uniemożliwia już skorzystanie w powyższego rozwiązania.
 2. Także polskie spółki prawa handlowego – chcąc założyć w Austrii spółkę córkę – nie będą mogły skorzystać z tego rozwiązania.
 3. Uproszczona rejestracja spółki „zaprogramowana” jest na przesynięcie kosztów założycielskich w czasie. Jak życie pokazuję standardowe rozwiązania nie zawsze pasunją do potrzeb każdej indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki GmbH. W krótkim czasie pojawią się zapewne konieczności dopasowania treści aktu założycielskiego co wygeneruje koszty zbliżone do koszt rejestracji spółki.

Dlatego zachęcam do podjęcia kontaktu z naszą kancelarią, aby już na wstępie określić Państwa potrzeby i optymalne rozwiązania – Kontakt.

Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł.

Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.

Policja Skarbowa – jak uniknąć pokontrolnych kar w Austrii – parę uwag do nowej ustawy LSD-BG

Tomasz Klimek            30 kwietnia 2017            2 komentarze

Liczba zagranicznych przedsiębiorstw – w tym polskich firm – świadczących transgranicznie usługi na terenie Austrii istotnie wzrosła w porównaniu do porzedniego roku.

Mówiąc krótko: opłaca się!

Jak można wyczytać w austriackiej prasie, taki sposób świadczenia usług nie pozostaje jedynie w kręgu zainteresowania przedsiębiorców.

Po niedawnych zmiana w austriackim prawie i wejściu w życie nowej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (LSD-BG), o których po części już pisałem tutaj, WKÖ – Austriacka Izba Gospodarcza oraz AK – Izba Pracownicza żądają poprawy efektywności kontroli. Dotyczy to czynności podejmowanych przez takie organy jak Policja Skarbowa (Finanzpolizie) oraz BUAK.

Przede wszystkim branża budowlana „cieszy się” dużym zainteresowaniem tych organów.

Co zatem zrobić, aby uniknąć pokontrolnych kar?

Zachęcam do podjęcia kontaktu z nami. W ramach porady prawnej omówimy dokładnie Państwa sytuację – Kontakt.

Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł.

Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.

 

Firma” jest wpisaną do ewidencji lub rejestru (np. Firmenbuch) nazwą przedsiębiorstwa, pod którą prowadzi ono swoją działalność gospodarczą. Rozróżnia się firmy zawierające nazwisko lub nazwiska wspólników (np. Kowalski & Nowak GmbH) oraz takie, które wskazują przedmiot prowadzonej działalności (np. KN Handel GmbH).

Co do zasady firma przedsiębiorstwa może zawierać dowole elementy. Musi ona jednak w sposób jednoznaczny indywidualizować przedsiębiorstwo, tak aby można było je odróżnić od innych podmiotów działających na rynku.

Firma przedsiębiorstwa nie może również wprowadzać inne przedsiębiorstwa w błąd co do rodzaju, przedmiotowego i terytorialnego zakresu prowadzonej działalności, a także w pewnym sensie co do jego rozmiaru. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na ten ostatni aspekt.

Jeśli chcecie Państwo, aby firma Waszego przedsiębiorstwa (spółki córki w Austrii) zawierała takie oznaczenia geograficzne jak, np. „Austria”, „Europa” lub np. takie pojęcia jak „International”, „Invest”, „Group”, „Holding”, to koniecznym będzie podjęcie kontaktu z Austriacką Izbą Gospodarczą (Wirtschaftskammer Österreich, WKO) oraz postawienie wnioseku o przeanalizowanie dopuszczalności stosowania tych pojęć. Wniosek w WKO należy postawić przed wnioskowaniem w Sądzie Rejestrowym o wpis Państwa przedsiębiorstwa/spółki do rejestru.

Austriacka Izba Gospodarcza wystawia na wniosek przyszłego przedsiębiorcy ekspertyze, w której zamując stanowisko w zakresie dopuszalności wpisu spółki o określonej firmie zawierającą wspomniane pojęcia. W przypadku uzyskania pozytywnego stanowiska Izby Gospodarczej doręczoną eksertyzę należy dołączyć do wniosku o wpis do austriackiego KRS.

Poniżej przestawiam przykładową ekspertyzę:

Austriacka Izba GospodarczaPrzykładowe pojęcia, przy których należy uważać i postawić wniosek wraz z odpowiednim uzasanieniem:

Akademia, Bank, Bankier, Bautreuhand, Communication, Consulting, Fabrik, Finanz, Foundation, Group, Gruppe, Holding, Industrie, Institut, Invest, Investment, Kreditinsitut, Manufaktur, Austria, Austro, Österreich, österreichisch, Euro, Europa, International.

Zapraszam do podjęcia kontaktu z naszą kancelarią, jeżeli chcecie się Państwo uzyskać szczegółowe informacje w powyższym zakresie. Omówię z Państwem wtedy okoliczności, które pozwolą na takie uzasadnienie wniosku, które zmierzać będzie do uzystania pozytywnego stanowiska Austriackiej Izby Gospodarczej w stosunku do planowanego brzmienia firmy Państwa przedsiębiorstwa. Jednocześnie zaznaczam w tym miejscu, że ze względu na jasno określone dyrektywy Izby Gospodarczej w tym przedmiocie, nie zawsze jest to łatwe przedsięwzięcie.

Powyższe zasady obowiązuję niezeleżnie od miejsca siedziby Państwa spółki. Bez znaczenia jest więc, czy to będzie spółka z siedzibą w Wiedniu, Linz, Graz, Salzburgu, Innsbrucku, Klagenrufcie. Ważnym jest fakt, aby podjąć kontakt z właściwym oddziałem Austriackiej Izby Gospodarczej.

Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł.

Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.