BUAK – czyli jak można uniknąć nienależnego naliczenia dodatków urlopowych

Tomasz Klimek            30 września 2016            Komentarze (0)

Wiele polskich firm delegujących swoich pracowników do prac budowlanych w Austrii boryka się z problemem (błędnie) naliczanych przez BUAK dodatków urlopowych.

O niektórych problemach pisałem już w następujących wpisach:

Dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na inny problem, a mianowicie na nie uwzględnianie przez BUAK „skonsumowanego” urlopu wypoczynkowego delegowanych do Austrii pracowników. Ustawa o BUAK (BUAG) przewiduje możliwość zaliczenia wykorzystanego już przez pracownika urlopu przy obliczaniu dodatków urlopowych, co istotnie może wpłynąć na ich ewentualną wysokość. Nieraz bywa i tak, że polskie firmy budowlane nie muszą opłacić dodatków do BUAK.

Ważnym jest, aby dni urlopu wypoczynkowego wykorzystane były przed podjęciem przez pracownika pracy w Austrii. O dalszych warunkach zaliczenia „skonsumowanego” chętnie porozmawiam telefonicznie lub podczas bezpośredniego spotkania w mojej kancelarii.

Kontakt: http://www.tomaszklimek.com/pl/kontakt

Jak można wybrać sędziego do rozpatrzenia własnej sprawy?

Tomasz Klimek            29 sierpnia 2016            3 komentarze

Czy faktycznie można wybrać sobie sędziego do rozpatrzenia własnej sprawy?

Prawidłowa odpowiedź na to pytanie brzmi bardzo prawniczo: „to zależy” – i tak i nie.

W ramach sądownictwa powszechnego takiej możliwości nie ma ani w Polsce, ani w Austrii.

Tym trochę prowokacyjnie sformułowanym tytułem chciałem zwrócić uwagę na zalety sądownictwa arbitrażowego, które daje stronom możliwość dużego wpływu na kształt samego postępowania.

To strony dokonują wyboru instytucji arbitrażowej albo sądu arbitrażowego ad hoc.

Poza tym strony mają wpływ m. in. na:

  1. Wybór sędziego arbitra/sędziów arbitrów,
  2. Wybór miejsca i czasu postępowania,
  3. Kształtu procedury poprzez wybór zasad postępowania, np. Vienna Rules, ICC Rules of Arbitration,
  4. Wybór język postępowania,
  5. Określenie zakresu i trybu prowadzenia postępowania dowodowego,
  6. Możliwości stosowania środków komunikacji elektronicznej,

W tym miejscu chcę również zwrócić uwagę na często popełniany błąd przy dokonywaniu zapisu na sąd arbitrażowym.

Klauzula arbitrażowa jest w niektórych umowach tak sformułowana, że trudno jest jednoznacznie określić wybrany przez strony sąd arbitrażowy, co daje podstawę drugiej stronie do podnoszenia braku właściwości sądu arbitrażowego także w samym postępowaniu.

Z takimi sytuacjami spotykam się czytając umowy sporządzone często w dwóch jednakowo ważnych dla wykładni językach. Na pewno warto jest skonsultować się z kancelarią adwokacką jeszcze przed podpisaniem umowy i zasięgnąć porady prawnej w zakresie skuteczności dokonywanych zapisów.

Więcej informacji.

Adwokat w Austrii i Adwokat w Niemczech – tak działa synergia!

Tomasz Klimek            12 sierpnia 2016            2 komentarze

W tym tygodniu wróciłem z Niemiec, a dokładnie mówiąc z Lübeck, gdzie zostałem zaprzysiężony na (sądowego) tłumacza przysięgłego języka polskiego i niemieckiego.

Była to również doskonała okazja do spotkania się z moim kolegą, niemieckim adwokatem Michałem Jędrzejewskim, który prowadzi swoją kancelarię adwokacką w Hamburgu i Berlinie. Mec. Michał Jędrzejewski jest również tłumaczem przysięgłym języka polskiego i niemieckiego. Razem z sukcesami reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych w Niemczech.

ADVOHANSE

Wiele polskich firm działających w Austrii prowadzi również interesy w Niemczech i odwrotnie. Problemy z austriacką BUAK lub niemiecką SOKA-BAU (tj. Niemiecką Urlopową Kasą Budownictwa), to nie jedyne kwestie prawne jakie mogą się pojawić przy transgranicznym świadczeniu usług przez polskie firmy.

Nieraz wzajemne powiązania tworzą sytuacje, w których to sądy austriackie muszą stosować polskie lub niemieckie prawo (materialne) dla dokonania prawidłowej oceny prawnej zgłaszanych w procesie roszczeń. Podobnie niemieckie lub polskie Sądy muszą często stosować obce prawo (np. polskie lub austriackie).

W tym kontekście ważna jest wiedza i doświadczenie w stosowaniu prawa niemieckiego, austriackiego i polskiego. Istotne są również regulacje Konwencji Wiedeńskiej CISG o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz Konwencji CMR o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów.

Nasi klienci korzystają ze sprawdzonych usług dwóch polskojęzycznych adwokatów, dwóch różnych (choć „spokrewnionych”) porządków prawnych (Adwokat Austria | Adwokat Niemcy).

Po zwiedzeniu Hamburga i krótkim pobycie w kancelarii przyszedł czas na powrót do Wiednia.

W tym wpisie chciałem zwrócić uwagę na obowiązki odbiorcy towarów przy międzynarodowych przewozach towarów podlegających konwencji CMR.

Zgodnie z art. 30 konwencji CMR odbiorca ma obowiązek sprawdzenia przyjętego od przewoźnika towaru. Odpowiednikiem po stronie przewoźnika jest obowiązek sprawdzenia towaru przy jego przyjęciu (art. 8) w zakresie dokładności danych listu przewozowego (ilość sztuk, cech i numerów towarów) oraz w zakresie widocznego stanu towaru i jego opakowania. Również odbiorca musi sprawdzić towar, który przyjmuje. W razie stwierdzenia wad towaru powinien zgłosić przewoźnikowi zastrzeżenia wskazując rodzaj braku lub uszkodzenia.

1. Wspólne sprawdzenie towaru przez odbiorcę i przewoźnika:

Odbiorca i przewoźnik mają możliwość wspólnego sprawdzenia towaru. Jeśli stan towaru został sprawdzony wspólnie przez odbiorcę i przewoźnika to wyniki takiej kontroli mają bardzo istotny wpływ na sytuację dowodową!

Dlaczego?

Ponieważ nie można później podważać wyników wspólnego sprawdzenia stanu towaru w przypadku widocznych braków lub uszkodzeń. Taki przeciwdowód jest niedopuszczalny, chyba że chodzi tu o niewidoczne braki lub uszkodzenia. W takim konkretnym przypadku prowadzenie przeciwdowodu i podważanie wyników wspólnego sprawdzenia stanu towaru jest możliwe, jeżeli odbiorca zgłosił przewoźnikowi pisemne zastrzeżenia w ciągu 7 dni od daty tego sprawdzenia. Niedzieli i dnie świątecznych nie liczymy!

 

2. Obowiązek sprawdzenia towaru i zgłoszenia zastrzeżeń przy widocznych brakach lub uszkodzeniach:

Jeśli odbiorca i przewoźnik nie dokonują wspólnego sprawdzenia towarów, to obowiązek stwierdzenia kompletności (ilości) i ewentualnych uszkodzeń leży po stronie odbiorcy towaru.

W przypadku istnienia widocznych braków lub uszkodzeń odbiorca powinien zgłosić zastrzeżenia przewoźnikowi w chwili przyjmowania towaru. W ten sam sposób przewoźnik zobowiązany jest do zgłoszenia strat lub szkody przy przyjmowaniu towaru do przewozu. Zgłaszane zastrzeżenia muszą być wystarczająco precyzyjne. Nie wystarczy zatem przybicie pieczątki z napisem: „Zgłasza się zastrzeżenia”.

Zastrzeżenia wpisuje się z reguły na liście przewozowym CMR lub innym dokumencie przewozowym. Ze względu na brak przepisu określającego obowiązek zachowania określonej formy zastrzeżenia, wystarczające jest również zgłoszenie ustnych zastrzeżeń (art. 30 ust. 1 konwencji CMR).

Jednak dla zapewnienia sobie pewnej pozycji dowodowej w ewentualnym procesie zalecam dokonanie odpowiedniego zastrzeżenia w formie pisemnej na liście przewozowy.

3. Obowiązek sprawdzenia towaru i zgłoszenia zastrzeżeń przy niewidocznych brakach lub uszkodzeniach:

Inaczej sytuacja wygląda przy zgłaszaniu zastrzeżeń dotyczących niewidocznych braków towarów lub uszkodzeń. Tu odbiorca ma więcej czasu. Musi on jednak w terminie 7 dni od daty dostawy (nie wliczając niedziel i świąt) zgłosić przewoźnikowi zastrzeżenia i określić rodzaj braków lub uszkodzeń.

Jak wynika z orzecznictwa odbiorca może zgłosić zastrzeżenia nie tylko przewoźnikowi ale również nadawcy (RIS-Justiz: RS0106762; austr. SN = OGH 19.09.2002, 3 Ob 316/011v).

Tu zastrzeżenia muszą być sporządzone w formie pisemnej. „Forma pisemna” nie jest – na gruncie konwencji CMR – definiowana w ten sposób, że dokument z zastrzeżeniami musi zawierać własnoręczny podpis. Formę pisemną spełnia również telegram, faks lub e-mail (RIS-Justiz: RS0105274; austr. SN = OGH 03.03.2008, 9 ObA 14/08m).

4. Konsekwencje niezgłoszenia zastrzeżeń braków lub uszkodzeń towarów:

Jeśli nie dokonano wspólnego sprawdzenia stanu towaru i odbiorca nie zgłosił zastrzeżeń to domniemywa się, że odbiorca otrzymał towar w stanie opisanym w liście przewozowym CMR oraz że towar został przekazany do przewozu w stanie opisanym w liście przewozowym CMR.

 

 

Jak obliczyć odszkodowanie? – Wypadek drogowy w Austrii

Tomasz Klimek            17 lipca 2016            2 komentarze

Problemy związane z likwidacją szkody powstałej w wyniku wypadku drogowego w Austrii dotykają nie tylko polskich międzynarodowych przewoźników drogowych. Pisałem już o tym w jednym z moich artykułów. Przytrafić się mogą one każdemu – np. turyście podróżującym samochodem na terenie Austrii.

803285-wypadek-samochodowy-657-323

 

Jak się zachować po wypadku?

Należy pamiętać o tym, aby jak najlepiej zabezpieczyć materiał dowodowy, poprzez:

  • spisanie protokołu powypadkowego, opisującego okoliczności w których doszło do wypadku (np. dzień i godzina wypadku, miejsce wypadku, widoczność, warunki pogodowe, przebieg zdarzenia),
  • sporządzić dokumentację zdjęciową uszkodzonych pojazdów i miejsca zdarzenia,
  • spisać dane właściciela pojazdu, kierowcy oraz polisy ubezpieczenia OC (i AC)

 

Jak obliczyć wysokość odszkodowania?

Istotnym elementem określającym wysokość odszkodowania są – koszty naprawy uszkodzonego pojazdu.

Przy uwzględnieniu realiów panujących w Austrii koszty te są zwykle wyższe. Wynika to m. in. z przyjęcia innych stawek „robocizny” w austriackim warsztacie samochodowym.

Dlatego, aby poprawnie określić wysokość kosztów naprawy i tym samym wysokość odszkodowania warto skorzystać pomoc rzeczoznawcy, posiadającego uprawnienia w Austrii.

Dzięki naszej stałej współpracy ze Stowarzyszeniem Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej potrafimy zapewnić naszym klientom szybkie i proste wyliczenie kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu.

Stowarzyszenie zrzesz wykwalifikowanych rzeczoznawców samochodowych, biegłych sądowych i ekspertów techniki samochodowej, którzy wykonują usługi na rzecz osób poszkodowanych w zdarzeniach drogowych na terenie Polski, Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Stowarzyszenie to posiada biuro w Polsce i Niemczech.

Jego (polskojęzyczni) rzeczoznawcy posiadają uprawnienia i doświadczenie w wycenie powstałej szkody według reguł obowiązujących w Austrii.

Po otrzymaniu ekspertyzy z wyceną kosztów naprawy moja kancelaria kontaktuje się zwykle z austriacką ubezpieczalnią. Dzięki wypróbowanym sposobom działania szybko i sprawnie likwidujemy dla naszych klientów powstałą szkodę, zarówno przedsądownie jak i w ramach procesu przed austriackimi Sądami.

Tutaj uzyskasz więcej informacji.