BUAK – a Sąd właściwy w Austrii

Tomasz Klimek            19 czerwca 2016            Komentarze (0)

Jeśli pracownicy polskiej firmy wykonują na terenie Austrii prace zdefiniowane w § 2 ustawie o BUAK (tj. prace branży budowlanej), to należy liczyć się z tym, że prędzej czy później polskie przedsiębiorstwo otrzyma uprzejmy list z BUAK z pouczeniem o konieczności opłacania dodatków urlopowych.

W razie nie opłacania tego dodatku, BUAK sam naliczy jego wysokość. Naliczone przez BUAK kwoty są często zawyżone. Wynika to z tego, że BUAK nie posiada pełnych informacji. Najczęstsze błędy dotyczą okresów wykonywania prac przez poszczególnych pracowników na terenie Austrii oraz nie uwzględnienia już skonsumowanych przez pracowników urlopów.

Po bezskutecznych wezwaniach BUAK pozywa polską firmę w Austrii, pomimo tego, że przedsiębiorstwo to ma swoją siedzibę w Polsce.

Z czego to wynika?

Ustawa o BUAK (czyli BUAG) wprowadza dla dochodzenia przez BUAK roszczeń wynikających z nieopłaconych dodatku urlopowych szczególna wyłączną właściwość Sądu. Jedynym na całą Austrię Sądem właściwym jest:

Arbeits- und Sozialgericht Wien,

czyli Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Wiedniu.

Wynika to z przepisu § 33h (3) BUAG, który w swoim zakresie implementuje zapis dyrektywy nr 96/71/WE.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji – kontakt.

ZUS w Polsce czy BUAK w Austrii – gdzie w końcu płacić?

Tomasz Klimek            17 czerwca 2016            Komentarze (0)

Często spotykam się z takim właśnie pytaniem polskich firm budowlanych, które delegują swoich pracowników do pracy w Austrii:

„Panie Mecenasie, ale dlaczego my mamy płacić dodatki urlopowe do BUAK? Przecież nasi pracownicy są ubezpieczeni w ZUSie, podlegają pod polski system ubezpieczeń społecznych i my w Polsce płacimy wszystkie składki. Nasi pracownicy otrzymali też zaświadczenia A1.”

ZUS

Ta kwestia jest na prawdę złożona i wcale nie taka prosta.

Zgodnie jednak z orzecznictwem austriackiego Sądu Najwyższego wystawienie przez polski ZUS zaświadczenia A1 (E101), nie zwalnia z konieczności zapłaty dodatku urlopowego do BUAK, bowiem takie dodatki (Zuschläge) nie należy (zdaniem Sądu) traktować jako składek ubezpieczenia społecznego (OGH 25.10.2011, 8 ObA 2/11v; OGH 20.06.2012, 9 ObA 150/11s).

Poza tym, zdaniem Sądu kwestia roszczeń urlopowych należą do zagadnień prawa pracy, a nie uregulowanych na poziomie Unii Europejskiej kwestii zabezpieczeń społecznych  (RIS-Justiz: RS0127279) – patrz: rozporządzenie (EWG) nr 1408/17.

Zdaniem austr. Sądu Najwyższego takie rozwiązanie zawarte w §§ 33d i nast. ustawy o BUAK (BAUG) nie ogranicza w sposób niedozwolony europejskiej swobody przepływu osób i jest poprawną implementacją dyrektywa nr 96/71/WE.

Według aktualnego orzecznictwa austr. SN polskie firmy realizujące kontrakty w Austrii, muszą opłacać dodatek urlopowy także do BUAK, o ile prace wykonywane przez oddelegowanych pracowników są pracami należącymi do branży budowlanej w rozumieniu § 2 BUAG.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

O możliwości zwolnienia z obowiązku zapłaty dodatków do BUAK poinformuję w kolejnym wpisie.

Środki ochrony prawnej kupującego i sprzedającego w handlu zagranicznym | Konwencja Wiedeńska (CISG)

Tomasz Klimek            06 czerwca 2016            Komentarze (0)

W ubiegły piątek po rozprawie przed Sądem Gospodarczym w Wiedniu (Handelsgericht Wien) spotkałem kolegę Martina, który pracuję w jednej z kancelarii adwokackich w Linz. Jak się okazało on też właśnie skończył rozprawę. Poszliśmy więc na krótką kawę do kawiarni przy sądzie. Miło było się znowu spotkać.

W trakcie naszej rozmowy zaczęliśmy w pewnym momencie dyskutować o regulacji Konwencji Wiedeńskiej (CISG), o której już pisałem. Konwencja ta obowiązuje tak samo w Polsce jak i w Austrii.

Opowiedziałem Martinowi o moim blogu, a on zasugerował mi, żebym napisał kilka wpisów o uprawnieniach kupującego i sprzedającego w razie braku zgodności towarów z umową. Z tymi problemami borykają się przecież nie tylko Austriacy, lecz również polskie firmy eksportujące lub importujące towary m. in. do Austrii, Niemiec, Szwajcarii lub Włoch. Pomyślałem, że to dobry i bardzo praktyczny pomysł.

Poniżej przedstawiam zestawienie środków ochrony prawnej przysługujących obydwu stronom międzynarodowej umowy sprzedaży. Każdy z tych środków opiszę szerzej w kolejnych wpisach.

Kupujący ma następujące środki ochrony prawnej (art. 45 CISG):

 1. Wystąpienie z roszczeniem o spełnienie świadczenia (wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy), albo
 2. Żądanie obniżenia ceny towarów (bez względu na to czy została ona już zapłacona czy nie), lub (tzn. i / albo),
 3. Odszkodowanie za naruszenie umowy, albo
 4. Wstrzymanie spełnienia świadczenia, albo
 5. Odstąpienie od umowy.

Sprzedawcy przysługują następujące środki ochrony prawnej (art. 61 CISG):

 1. Wystąpienie z roszczeniem o spełnienie świadczenia
 2. Roszczenie o zapłatę odsetek za zwłokę (liczonych według zasad prawa właściwego),
 3. Odszkodowanie za naruszenie umowy
 4. Wstrzymanie spełnienia świadczenia
 5. Odstąpienie od umowy.

Jeśli już teraz macie Państwo pytania związane z poszczególnymi środkami ochrony prawnej to proszę o kontakt.

Sąd właściwy w transporcie międzynarodowym | Konwencja CMR

Tomasz Klimek            30 maja 2016            Komentarze (0)

Polscy przewoźnicy drogowi są dużą i prężnie działającą grupą zawodową. Ich samochody często można spotkać na drogach całej Europy, gdy przewożą towary dla zagranicznych (często niemieckich lub austriackich) spedytorów.

Jednym z często zadawanych mi pytań jest to o sąd właściwy w przewozie międzynarodowym i zapis na sąd właściwy. W jednym z moich ostatnich wpisów mówiłem w tym kontekście o zapisie na sąd arbitrażowy w transporcie międzynarodowym. Dlatego teraz parę słów o międzynarodowej jurysdykcji sądów powszechnych:

Konwencji CMR przewiduje co do zasady wyłączną jurysdykcje następujących sądów (art. 31):

 1. Sądu właściwego dla miejsca zwykłego pobytu pozwanego, jego głównej siedziby, oddziału albo filii za pośrednictwem których doszło do zawarcia umowy przewozu, albo
 2. Sądy właściwego dla miejsca przejęcia towaru do przewozu lub miejsca jego dostawy.

To te sądy są co do zasady właściwe dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających z zawartej umowy przewozu międzynarodowego, która podlega pod konwekcję CMR.

Ponieważ konwencja reguluje tylko kwestię jurysdykcji (międzynarodowej właściwości) sądów, to dla ostatecznego ustalenia właściwego sądu w Austrii należy zastosować właściwe przepisy prawa austriackiego.

Konwencja CMR umożliwia dokonanie wyboru sądu właściwego. Przy czym przyjmuje się, że przez wybór konkretnego sądu lub wybór sądu właściwego miejscowo, strony dokonały również wyboru jurysdykcji, tzw. międzynarodowej właściwości sądu (austr. SN = OGH 7 Ob 194/08t).

Ważność formy takiej umowy na sąd właściwy oceniana jest według przepisów procesowych prawa państwa, w którym prowadzony jest postępowanie sądowe. A więc jeśli rozprawa ma miejsce przed sądem w Austrii to zastosowanie znajdą austriackie przepisy.

Dokonując wyboru sądu właściwego należy pamiętać o tym, że wybrany przez strony sąd nie jest sądem wyłącznie właściwym.

Przykład: „Sądem wyłącznie właściwym dla sporów wynikających z zawartej umowy przewozu jest sąd w A …. .”

Dokonanie takiego wyboru jest częściowo nieważne, ponieważ jest sprzeczne z regulacją art. 31 ust. 1 Konwencji CMR. Nieważne jest wyłączenie właściwości pozostałych sądów, o których mowa w art. 31 Konwencji CMR.

Poza tym sam zapis na umówiony sąd pozostaje ważny (austr. SN = OGH 7 Ob 194/08t).

Więcej informacji uzyskasz tutaj.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w Austrii

Tomasz Klimek            18 maja 2016            Komentarze (0)

Jakiś czas temu zwróciłem  uwagę na zmiany jakie przyniosła nam reforma podatkowa w Austrii 2015/2016. O jej skutkach rozmawiałem już z nie jednym doradcą podatkowym w Austrii.  W tym miejscu przedstawię parę podstawowych informacji dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Podobnie jak w Polsce podatkowi CIT podlegają – jak sama nazwa tego podatku wskazuje – osoby prawne, tj. spółki kapitałowe (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH oraz Aktiengesellschaft – AG), stowarzyszenia i spółdzielnie. Podmioty te nie płacą oczywiście podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Spółka komandytowo-akcyjna jest nieznana prawu austriackiemu.

Podatkowi CIT podlega dochód osiągnięty w roku obrotowym przez ww. podmioty; jest on przypisany do źródła dochodu z działalności gospodarczej (Einkünfte aus Gewerbebetrieb).

W odróżnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatek CIT w Austrii jest podatkiem liniowym i wynosi 25%.

Spółki kapitałowe podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Austrii są zobowiązane do zapłaty minimalnego podatku CIT, tj. 5% z 1/4 minimalnego ustawowego kapitału założycielskiego. Przy czym w przypadku nowo zarejestrowanych spółek GmbH minimalny podatek CIT jest zredukowany, o czym bliżej powiem w kolejnym wpisie.

W przypadku podjęcia odpowiedniej uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę kapitałową, dokonana wypłata na rzecz wspólników (osób fizycznych) jest – podobnie jak w Polsce – opodatkowana.

Od 01.01.2016 r. stawka tego podatku od wypłacanej dywidendy została podniesiona z 25% na 27,5%. Współnicy mogą jednak skorzystać z możliwości opodatkowania w ten sposób osiągniętego dochodu według skali progresywnej dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Stawka podaktu CIT pozostaje bez zmian na poziomie 25%.

Co takiego zachęca więc polskich przedsiębiorców do zakładania spółek kapitałowych w Austrii?

Na pewno nie niskie podatki, lecz dużo lepsze szanse na pozyskanie austriackiego klienta. Zakładając w Austrii spółkę, np. GmbH tworzy się pewną strukturę krajowego przedsiębiorstwa (w rozumieniu austriackiego kontrahenta), co istotnie wpływa na wiarygodność i gotowość austriackiej strony do udzielania bezpośrednich zleceń.

Nie jeden z moich klientów sam się o tym przekonał. Zakładając w Austrii spółkę przy wykorzystaniu dotychczasowych kontaktów stwarza się optymalne możliwości do tzw. „skrócenia łańcucha pokarmowego”, tj. wyeliminowania pośredników i pozyskiwania zleceń oraz zawierania umów bezpośrednio z inwestorem.

W razie pytań zapraszam do podjęcia kontaktu z moją kancelarią lub do pozostawienia komentarza pod wpisem.

Pozdrawiam,

Dr Tomasz Klimek

Adwokat w Austrii