Życzenia noworoczne dla polskich firm w Austrii!

Tomasz Klimek            31 grudnia 2016            Komentarze (0)

2017

W Nowym Roku 2017 życzymy pomyślności i prowadzenia (w dalszym ciągu) udanych interesów w Austrii.

Apostille i legalizacja dokumentów w relacjach między Polską a Austrią

Tomasz Klimek            14 listopada 2016            Komentarze (0)

Niedawno zwrócił się do mnie nowy klient w sprawie założenia i rejestracji w Austrii spółki GmbH (sp. z o. o.). W trakcie naszej rozmowy usłyszałem następujące pytanie:

„Panie Mecenasie, czy możliwe jest założenie przez Pana spółki na podstawie udzielonego Panu pełnomocnictwa?”

Tak, jest to możliwe. W tym celu konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa szczególnego dla dokonania tej właśnie czynności. Pełnomocnictwo to musi zawierać określoną treść oraz musi być sporządzone w formie pisemnej z podpisem notarialnie uwierzytelnionym.

„A czy potrzebne jest na pełnomocnictwie apostille?”

Apostille to poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie (np. aktu notarialnego, tłumaczenia przysięgłego) – tu Polsce – umożliwiające jego użycie w innym państwie – tu Austrii. Takie poświadczenie wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego ten dokument pochodzi. Kwestia apostille została z jednej strony uregulowana w Konwencji haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

W naszym konkretnym przypadku kwestię apostille rozstrzyga umowa międzynarodowa zawarta między Polską a Austrią o wzajemnym stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz o dokumentach.

Zgodnie z art. 56 ust. 3 tej umowy, dokumenty prywatne z podpisem notarialnie uwierzytelnionym nie wymagają dalszego uwierzytelniania do użycia na obszarze drugiej Umawiającej się Strony. Umowa ta znosi na zasadach wzajemności obowiązek apolstille w obrocie prawnym między Polską a Austrią.

Klient ucieszył się bardzo, że etap związany z zakładaniem i rejestracją spółki oraz jego działalności w Austrii może się odbyć bez jego osobistego udziału, a on może w tym czasie skupiać swoją uwagę na rozmowach z austriackimi partnerami.

Adwokat (Austria – Wiedeń) i Radca prawny (Polska – Kraków)

Tomasz Klimek            31 października 2016            Komentarze (0)

Wiedeń i Kraków łączy wiele: bogata historia, wspaniała atmosfera, kultura muzyczna, a także wzajemne relacje natury gospodarczej.

Radca prawny Kraków Dr Klimek

Wiele krakowskich przedsiębiorstw prowadzi w Austrii (Wiedniu) interesy, będąc jednocześnie obecnym na rynku w Polsce i Austrii.

Od niedana również i nasza kancelaria obecna jest na obu rynkach. W Polsce mamy siedzibę w Krakowie.

Austria:

Kancelaria adwokacka dr Tomasz Klimek w Wiedniu

Kärntner Ring 12, 1010 Wien

Polska:

Kancelaria Radcy Prawnego dr Tomasz Klimek w Krakowie

ul. Kielecka 19, PL-31-523 Kraków

Szczegóły dostępne są na naszej stronie.

BUAK – czyli jak można uniknąć nienależnego naliczenia dodatków urlopowych

Tomasz Klimek            30 września 2016            Komentarze (0)

Wiele polskich firm delegujących swoich pracowników do prac budowlanych w Austrii boryka się z problemem (błędnie) naliczanych przez BUAK dodatków urlopowych.

O niektórych problemach pisałem już w następujących wpisach:

Dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na inny problem, a mianowicie na nie uwzględnianie przez BUAK „skonsumowanego” urlopu wypoczynkowego delegowanych do Austrii pracowników. Ustawa o BUAK (BUAG) przewiduje możliwość zaliczenia wykorzystanego już przez pracownika urlopu przy obliczaniu dodatków urlopowych, co istotnie może wpłynąć na ich ewentualną wysokość. Nieraz bywa i tak, że polskie firmy budowlane nie muszą opłacić dodatków do BUAK.

Ważnym jest, aby dni urlopu wypoczynkowego wykorzystane były przed podjęciem przez pracownika pracy w Austrii. O dalszych warunkach zaliczenia „skonsumowanego” chętnie porozmawiam telefonicznie lub podczas bezpośredniego spotkania w mojej kancelarii.

Kontakt: http://www.tomaszklimek.com/pl/kontakt

Jak można wybrać sędziego do rozpatrzenia własnej sprawy?

Tomasz Klimek            29 sierpnia 2016            3 komentarze

Czy faktycznie można wybrać sobie sędziego do rozpatrzenia własnej sprawy?

Prawidłowa odpowiedź na to pytanie brzmi bardzo prawniczo: „to zależy” – i tak i nie.

W ramach sądownictwa powszechnego takiej możliwości nie ma ani w Polsce, ani w Austrii.

Tym trochę prowokacyjnie sformułowanym tytułem chciałem zwrócić uwagę na zalety sądownictwa arbitrażowego, które daje stronom możliwość dużego wpływu na kształt samego postępowania.

To strony dokonują wyboru instytucji arbitrażowej albo sądu arbitrażowego ad hoc.

Poza tym strony mają wpływ m. in. na:

  1. Wybór sędziego arbitra/sędziów arbitrów,
  2. Wybór miejsca i czasu postępowania,
  3. Kształtu procedury poprzez wybór zasad postępowania, np. Vienna Rules, ICC Rules of Arbitration,
  4. Wybór język postępowania,
  5. Określenie zakresu i trybu prowadzenia postępowania dowodowego,
  6. Możliwości stosowania środków komunikacji elektronicznej,

W tym miejscu chcę również zwrócić uwagę na często popełniany błąd przy dokonywaniu zapisu na sąd arbitrażowym.

Klauzula arbitrażowa jest w niektórych umowach tak sformułowana, że trudno jest jednoznacznie określić wybrany przez strony sąd arbitrażowy, co daje podstawę drugiej stronie do podnoszenia braku właściwości sądu arbitrażowego także w samym postępowaniu.

Z takimi sytuacjami spotykam się czytając umowy sporządzone często w dwóch jednakowo ważnych dla wykładni językach. Na pewno warto jest skonsultować się z kancelarią adwokacką jeszcze przed podpisaniem umowy i zasięgnąć porady prawnej w zakresie skuteczności dokonywanych zapisów.

Więcej informacji.