Policja Skarbowa – jak uniknąć pokontrolnych kar w Austrii – parę uwag do nowej ustawy LSD-BG

Tomasz Klimek            30 kwietnia 2017            Komentarze (0)

 

Firma” jest wpisaną do ewidencji lub rejestru (np. Firmenbuch) nazwą przedsiębiorstwa, pod którą prowadzi ono swoją działalność gospodarczą. Rozróżnia się firmy zawierające nazwisko lub nazwiska wspólników (np. Kowalski & Nowak GmbH) oraz takie, które wskazują przedmiot prowadzonej działalności (np. KN Handel GmbH).

Co do zasady firma przedsiębiorstwa może zawierać dowole elementy. Musi ona jednak w sposób jednoznaczny indywidualizować przedsiębiorstwo, tak aby można było je odróżnić od innych podmiotów działających na rynku.

Firma przedsiębiorstwa nie może również wprowadzać inne przedsiębiorstwa w błąd co do rodzaju, przedmiotowego i terytorialnego zakresu prowadzonej działalności, a także w pewnym sensie co do jego rozmiaru. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na ten ostatni aspekt.

Jeśli chcecie Państwo, aby firma Waszego przedsiębiorstwa (spółki córki w Austrii) zawierała takie oznaczenia geograficzne jak, np. „Austria”, „Europa” lub np. takie pojęcia jak „International”, „Invest”, „Group”, „Holding”, to koniecznym będzie podjęcie kontaktu z Austriacką Izbą Gospodarczą (Wirtschaftskammer Österreich, WKO) oraz postawienie wnioseku o przeanalizowanie dopuszczalności stosowania tych pojęć. Wniosek w WKO należy postawić przed wnioskowaniem w Sądzie Rejestrowym o wpis Państwa przedsiębiorstwa/spółki do rejestru.

Austriacka Izba Gospodarcza wystawia na wniosek przyszłego przedsiębiorcy ekspertyze, w której zamując stanowisko w zakresie dopuszalności wpisu spółki o określonej firmie zawierającą wspomniane pojęcia. W przypadku uzyskania pozytywnego stanowiska Izby Gospodarczej doręczoną eksertyzę należy dołączyć do wniosku o wpis do austriackiego KRS.

Poniżej przestawiam przykładową ekspertyzę:

Austriacka Izba GospodarczaPrzykładowe pojęcia, przy których należy uważać i postawić wniosek wraz z odpowiednim uzasanieniem:

Akademia, Bank, Bankier, Bautreuhand, Communication, Consulting, Fabrik, Finanz, Foundation, Group, Gruppe, Holding, Industrie, Institut, Invest, Investment, Kreditinsitut, Manufaktur, Austria, Austro, Österreich, österreichisch, Euro, Europa, International.

Zapraszam do podjęcia kontaktu z naszą kancelarią, jeżeli chcecie się Państwo uzyskać szczegółowe informacje w powyższym zakresie. Omówię z Państwem wtedy okoliczności, które pozwolą na takie uzasadnienie wniosku, które zmierzać będzie do uzystania pozytywnego stanowiska Austriackiej Izby Gospodarczej w stosunku do planowanego brzmienia firmy Państwa przedsiębiorstwa. Jednocześnie zaznaczam w tym miejscu, że ze względu na jasno określone dyrektywy Izby Gospodarczej w tym przedmiocie, nie zawsze jest to łatwe przedsięwzięcie.

Powyższe zasady obowiązuję niezeleżnie od miejsca siedziby Państwa spółki. Bez znaczenia jest więc, czy to będzie spółka z siedzibą w Wiedniu, Linz, Graz, Salzburgu, Innsbrucku, Klagenrufcie. Ważnym jest fakt, aby podjąć kontakt z właściwym oddziałem Austriackiej Izby Gospodarczej.

Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł.

Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.

Zmiany przepisów w Austrii! – Nowe obowiązki dla międzynarodowych przewoźników drogowych

Tomasz Klimek            24 stycznia 2017            Komentarze (0)

Od dnia 01.01.2017 r. obowiązują w Austrii nowe przepisy ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego, które mają zastosowanie nie tylko do przewozów kabotażowych, lecz również i dwustronnych z i do Austrii!

Wprowadzone zmiany dotykają wielu międzynarodowych przewoźników drogowych. Ustawa ta nakłada bowiem na polskie przedsiębiorstwa transportowe obowiązki, którymi objęte były do tej pory jedynie przwozy kabotażowe / delegacja pracowników do pracy w Austrii. O obowiązkach tych pisałem już w moim wcześniejszym wpisie, pt. płaca minimalna w Austrii,

Od 01.01.2017 r. polscy przewoźnicy delegujący swoich pracowników (kierowców) do pracy w Austrii zobowiązani są do dokonywania zgłoszeń ZKO oraz posiadania określonych dokumentów na potrzeby kontroli właściwych austriackich oraganów w miejscu wykonywania pracy na terenie Austrii.

Istotny z punktu widzenia międzynarodowych przewoźników drogowych jest § 1 ust. 5 pkt 7 tej ustawy.

Przepis ten wyłącza zastosowanie ww. ustawy, tj. wynikające z niej obowiązki zgłaszania i przechowywania dokumentów w przypadku świadczenia usług międzynarodowego przewozu osób i towarów, o ile świadczenie przez kierowcę pracy odbywa się wyłącznie w ramach tranzytu i w razie braku zwykłego miejsca pracy kierowcy na terenie Austrii.

Powyższe zwolnienie obejmuje zatem stany faktyczne, w który przewożony towar nie jest załadowywany lub rozładowywany w Austrii.

Zgłoszenia delegowania pracowników należy dokonać przed podjęciem przez niego pracy na terenie Austrii na formularzu.

Przedsiębiorstwa transportowe nie mają obowiązku powoływania przedstawicielstwa na terenie Austrii. Muszą jednak wskazać w na odpowiednim druku elektronicznym ZKO 1 osobę odpowiedzialną za reprezentowanie firmy na zewnątrz.

Taką osobą może być albo oddelegowany pracownik (kierowca) albo osoba uprawniona do profesjonalnego reprezentowania stron z siedzibą w Austrii, np. austriacki adwokat.

 

Na wypadek kontroli pracownik zobowiązany jest posiadać przy sobie:

1. Potwierdzenie ubezpieczenia – formularz A1,
2. Potwierdzenie zgłoszenie delegowania pracownika druk ZKO 3, (tu zostanie nadany numer),
3. Dokumenty płacowe potwierdzające wynagrodzenie pracownika w czasie pracy na terenie Austrii w języku niemieckim! (może to być aneks do umowy pracownika, z którego będzie wynikało, że w okresie wykonywania pracy na terenie Austrii jest on wynagradzany przynajmiej według minimalnej stawki wynagrodzenia wynikające z Układu Zbiorowego Pracy branży transportowej po poprawnym zaszeregowaniu pracownika oraz potwierdzenia otrzymanego wynagrodzenia w okresie wykonywania pracy w Austrii).
4. Jeżeli pracownik ma zostać wysłany z państwa członkowskiego UE, ale nie jest obywatelem UE wymagane jest pozwolenie na pracę z kraju wysyłającego.

Dokumenty muszą być dostępne na wypadek kontroli w języku niemieckim.

Nieposiadanie lub nieudostępnienie powyższych dokumentow jest zagrożone karą pieniężną w wysokości do EUR 5000,00; w przypadku powtórnego naruszenia do EUR 10.000,00.

 

W razie problemów w przypadku kontroli w powyższym zakresie moja kancelaria stoi do Państwa dyspozyjcji.

Życzenia noworoczne dla polskich firm w Austrii!

Tomasz Klimek            31 grudnia 2016            Komentarze (0)

2017

W Nowym Roku 2017 życzymy pomyślności i prowadzenia (w dalszym ciągu) udanych interesów w Austrii.

Apostille i legalizacja dokumentów w relacjach między Polską a Austrią

Tomasz Klimek            14 listopada 2016            Komentarze (0)

Niedawno zwrócił się do mnie nowy klient w sprawie założenia i rejestracji w Austrii spółki GmbH (sp. z o. o.). W trakcie naszej rozmowy usłyszałem następujące pytanie:

„Panie Mecenasie, czy możliwe jest założenie przez Pana spółki na podstawie udzielonego Panu pełnomocnictwa?”

Tak, jest to możliwe. W tym celu konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa szczególnego dla dokonania tej właśnie czynności. Pełnomocnictwo to musi zawierać określoną treść oraz musi być sporządzone w formie pisemnej z podpisem notarialnie uwierzytelnionym.

„A czy potrzebne jest na pełnomocnictwie apostille?”

Apostille to poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie (np. aktu notarialnego, tłumaczenia przysięgłego) – tu Polsce – umożliwiające jego użycie w innym państwie – tu Austrii. Takie poświadczenie wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego ten dokument pochodzi. Kwestia apostille została z jednej strony uregulowana w Konwencji haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

W naszym konkretnym przypadku kwestię apostille rozstrzyga umowa międzynarodowa zawarta między Polską a Austrią o wzajemnym stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz o dokumentach.

Zgodnie z art. 56 ust. 3 tej umowy, dokumenty prywatne z podpisem notarialnie uwierzytelnionym nie wymagają dalszego uwierzytelniania do użycia na obszarze drugiej Umawiającej się Strony. Umowa ta znosi na zasadach wzajemności obowiązek apolstille w obrocie prawnym między Polską a Austrią.

Klient ucieszył się bardzo, że etap związany z zakładaniem i rejestracją spółki oraz jego działalności w Austrii może się odbyć bez jego osobistego udziału, a on może w tym czasie skupiać swoją uwagę na rozmowach z austriackimi partnerami.